Informace o výzvě

Cíle prioritní osy, oblasti podpory
  • Globálním cílem prioritní osy  je zvýšit prosperitu ekonomiky a kvalitu života v regionu a snížit míru nezaměstnanosti.
  • Globálním cílem oblasti podpory je zvýšit kvalitu života v regionu budováním, modernizací a rekonstrukcí infrastruktury veřejných služeb.
  • Specifickým cílem prioritní osy a zároveň globálním cílem dílčí oblasti podpory je zvýšit kvalitu sociálních služeb a vytvořit podmínky pro zajištění jejich optimální dostupnosti.
Popis podporovaných aktivit vyhlašované oblasti podpory

Budou podporovány investiční projekty zaměřené na rozvoj infrastruktury sociálních služeb, které budou v souladu  zejména s následujícími dokumenty:
  • Střednědobým plánem rozvoje sociálních služeb v Moravskoslezském kraji.
  • Koncepcí kvality sociálních služeb v Moravskoslezském kraji.
  • Moravskoslezským krajským plánem vyrovnávání příležitostí pro občany se zdravotním postižením, s procesy a výstupy plánování sociálních služeb, a se schválenými střednědobými strategickými dokumenty v příslušných oblastech.
V rámci této výzvy bude poskytována podpora projektům zaměřeným na:
  • Modernizaci/pořízení nových lůžek včetně příslušenství a jiných kompenzačních pomůcek pro  zařízení sociálních služeb dle zákona č. 108/2006 Sb. a pozdějších předpisů.
Podporovány nebudou aktivity, jež jsou primárně zaměřeny na seniory jako jedinou cílovou skupinu. Tzn. senior může být hlavním příjemcem sociální služby pouze, pokud to bude mít prokazatelný pozitivní vliv na některou z jiných cílových skupin uvedených v aktuálně platném Prováděcím dokumentu (např. sociální služba umožní návrat do pracovního procesu osobě, jež o seniora pečuje – tzn. příjemcem služby je senior, ale cílovou skupinou, na kterou má služba vliv je osoba pečující o osobu blízkou).Odebírejte aktualizace této stránky

©2020 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena