Informace o výzvě

Aktuality

05.10.2023 Změna datumu otevření: na 19.03.2024
05.10.2023 Změna datumu uzavření: na 05.06.2024
05.10.2023 Změna oprávněného žadatele: na Kraje, obce a jimi zřizované organizace • dobrovolné svazky obcí • poradenské a vzdělávací instituce • nestátní neziskové organizace • vysoké školy • Veřejné výzkumné instituce • obchodní korporace • OSS a jimi zřizované příspěvkové organizace
05.10.2023 Změna území: na celá ČR a EU
02.03.2024 Změna datumu otevření: na 08.04.2024
02.03.2024 Změna datumu uzavření: na 27.09.2024
02.03.2024 Změna oprávněného žadatele: na Kraje, obce a jimi zřizované organizace, dobrovolné svazky obcí, poradenské a vzdělávací instituce, nestátní neziskové organizace, vysoké školy, Veřejné výzkumné instituce, obchodní korporace, OSS a jimi zřizované příspěvkové organizace, veřejnoprávní instituce
09.03.2024 Změna stavu: na Rozpracovaná
09.03.2024 Změna kódu stavu: na VP20
09.03.2024 Změna cílů: na Genderově vyvážená účast na trhu práce
09.03.2024 Změna cílů: na Budoucnost práce
09.03.2024 Změna oprávněného žadatele: na Skupina A • kraje, obce a jimi zřízené příspěvkové organizace • dobrovolné svazky obcí • OSS a jimi zřízené příspěvkové organizace Skupina B • poradenské a vzdělávací instituce • veřejné výzkumné instituce • nestátní neziskové organizace • profesní a podnikatelská sdružení • obchodní korporace • OSVČ • státní podniky • školy a školská zařízení • vysoké školy • veřejnoprávní instituce Definice jednotlivých oprávněných žadatelů jsou uvedeny v příloze č. 1 výzvy. Oprávněným žadatelem může být pouze subjekt, který může poskytovat službu péče o dítě v dětské skupině dle zákona č. 247/2014 Sb., o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině a o změně souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Žadatel, který v minulosti získal podporu z OPZ či OPZ+ za účelem vybudování, transformace či provozu dětské skupiny, může být oprávněným žadatelem v této výzvě pouze pod podmínkou, že realizace jeho předchozího projektu nevykazovala zásadní nedostatky. Cílem výzvy není financování nových dětských skupin provozovatelů, kterým se v minulosti nepodařilo svým závazkům dostát. Konkrétně tedy musí platit, že u žadatele (v rozlišení dle IČ), který byl příjemcem dotace na projekt na podporu dětské skupiny, podpořený z OPZ či OPZ+, nedošlo k některé z následujících událostí: • neuhrazení všech závazků (nevrácení části dotace na výzvu dle § 14f rozpočtových pravidel) • ukončení projektu ze strany Řídicího orgánu OPZ a OPZ+ pro neposkytnutí součinnosti či nesplnění účelu dotace. Oprávněný žadatel může být pouze subjekt, který s prvním podáním žádosti o podporu doloží sken dokladu o právu užívat objekt nebo prostory, z něhož vyplývá oprávnění tento objekt nebo prostory užívat k poskytování služby péče o dítě (viz příloha č. 3 výzvy: Informace ŘO pro žadatele ve výzvě č. 061 k předkládání dokladu o právu užívat objekt nebo prostory a střetu zájmů v OPZ+). Doklad musí být platný ke dni podání žádosti o podporu a opatřený podpisy zúčastněných stran. Další informace v Textu výzvy.
11.03.2024 Změna datumu zpřístupnění: na 25.03.2024
15.03.2024 Změna stavu: na Schválená
15.03.2024 Změna kódu stavu: na VP22
23.03.2024 Změna stavu: na Vyhlášená
23.03.2024 Změna kódu stavu: na VP30
09.04.2024 Změna stavu: na Otevřená
09.04.2024 Změna kódu stavu: na VP31

Odebírejte aktualizace této stránky

©2024 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena