Finanční nástroje

Anglicky: Financial instruments
Synonyma:

Finanční nástroje jsou moderní formou poskytování podpory z fondů politiky soudržnosti EU. Finanční nástroje (FN) mohou mít podobu různých finančních produktů, nejčastěji úvěrů, záruk a kapitálových vstupů. Díky podpoře z veřejných zdrojů podpořené projekty snáze získají financování i ze soukromých zdrojů. FN podporují projekty schopné generovat příjem nebo úsporu. Poskytnutá podpora je postupně splácena a vrácené prostředky lze použít pro další projekty.                                   

Dotace představuje nevratnou finanční podporu ze strany Evropské unie nebo státu

Dotace neboli grant je žadateli poskytnuta za účelem realizace schváleného projektu. Dotace je možné čerpat na předem stanovené oblasti (které korespondují s cíli příslušného státu i EU) a za předem stanovených podmínek.

Dotační programy jsou programy vztahující se ke konkrétním oblastem podpory v rámci daného Operačního programu. V jednotlivých dotačních programech jsou vyhlašovány dílčí výzvy, v nichž se podávají žádosti o dotace.

Dotace jsou vhodné na podporu těch činností, které nejsou výdělečné, například v oblasti školství, sociálních služeb nebo ochrany životního prostředí.

Finanční nástroje jsou návratné finanční prostředky poskytované žadateli nejčastěji formou úvěru, záruky za úvěr nebo kapitálového vstupu

Finanční nástroje jsou vhodné na podporu výdělečných činností, například na podporu podnikání. Dále jsou vhodné pro projekty přinášející žadatelům úspory, například pro zvyšování energetické účinnosti.  

Finanční nástroje jsou administrativně jednodušší než dotace a mají další výhody

Stejně jako u dotací musejí být i prostředky poskytnuté přes FN použité na stanovený účel, ale administrativa s nimi spojená je značně jednodušší než v případě dotací. Mezi další výhody finančních nástrojů patří jejich zvýhodnění proti komerčnímu financování (bezúročnost úvěrů) nebo možnost kombinovat je s dotacemi.

Finanční nástroje zejména umožňují použít finanční prostředky opakovaně (po jejich navrácení příjemcem) a podpořit tak mnohem větší množství projektů.

 

Byl tento článěk pro vás užitečný?

©2022 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena