Veřejná zakázka

Anglicky: Public contract
Synonyma:

Zadáním veřejné zakázky se rozumí uzavření úplatné smlouvy mezi zadavatelem a dodavatelem, z níž vyplývá povinnost dodavatele poskytnout dodávky, služby nebo stavební práce. Veřejné zakázky se řídí zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů a relevantními metodickými pokyny (Metodický pokyn pro oblast zadávání zakázek pro programové období 2021-2027).

Byl tento článěk pro vás užitečný?

©2024 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena