Veřejnoprávní subjekt

Anglicky: A body governed by public law
Synonyma:

Veřejnoprávním subjektem se rozumí subjekt, který je založen nebo zřízen za zvláštním účelem uspokojování potřeb obecného zájmu, který nemá průmyslovou nebo obchodní povahu, má právní subjektivitu, a zároveň je financován převážně (tj. z více než 50 %) státem, regionálními nebo místními orgány nebo jinými veřejnoprávními subjekty (do tohoto financování se nezapočítávají prostředky, které jsou poskytovány společně s povinností poskytnout tyto prostředky dalšímu subjektu (např. globální granty, partnerství). Dále se do tohoto financování nezapočítávají prostředky, které jsou poskytovány vůči konkrétnímu protiplnění (např. dodávka zboží), nebo je těmito orgány řízen, nebo je v jeho správním, řídícím nebo dozorčím orgánu více než polovina členů jmenovaná státem, regionálními nebo místními orgány nebo jinými veřejnoprávními subjekty.

Jde zejm. o Českou republiku, státní příspěvkovou organizaci, územní samosprávný celek nebo příspěvková organizace, u níž funkci zřizovatele vykonává územní samosprávný celek, nebo jiná právnická osoba, pokud byla založena či zřízena za účelem uspokojování potřeb veřejného zájmu, které nemají průmyslovou nebo obchodní povahu, a je financována převážně některým z výše uvedených subjektů nebo těmito subjekty ovládána nebo tento subjekt jmenuje či volí více než polovinu členů v jejím statutárním, správním, dozorčím či kontrolním orgánu.

Pozn. k Veřejnoprávní subjekt: status subjektu se může v průběhu času měnit. Subjekt si udržuje svůj status po dobu 12 měsíců od začátku rozpočtového roku. V rámci projektu se status subjektu po dobu jeho realizace nemění. Rozhodující je status subjektu v době vydání nebo uzavření příslušeného právního aktu o poskytnutí / převodu podpory.

Byl tento článěk pro vás užitečný?

©2024 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena