Modernizace žst. Kroměříž

Programové období: 2007-2013
Region: Zlínský kraj
Evropský fond: FS
Operační program: 1 OP Doprava
Příjemce: Správa železniční dopravní cesty, státní organizace
Registrační číslo: CZ.1.01/3.1.00/08.0055
Zahájení projektu: 19. 5. 2008
Ukončení projektu: 31. 8. 2009
Téma projektu: Doprava

Informace o projektu

Pod rekonstruovanými kolejemi ve stanici bude provedena sanace železničního spodku a odvodnění.Délka rekonstruovaných staničních kolejí je 3000 m, počet výhybek 22 ks, svršek tvaru S49. Bude vybudováno oboustranné nástupiště dl. 250 m a vnější nástupiště dl. 90 m s bezbariérovým přístupem.Nástupiště budou vybavena přístřešky pro cestující a mobiliářem. Pro snížení negativních vlivů železniční dopravy na obyvatelstvo je navržena protihluková stěna o délce 82 m.
Stanice bude vybavena SZZ 3. kategorie, v dopravní kanceláři bude umístěno jednotné obslužné pracoviště. Traťové zabezpečovací zařízení bude 3.kategorie s automatickým hradlem, kolejovými obvody a počítači náprav. Budou rekonstruovány 4 přejezdy a 1 přechod pro pěší, dále most v ev. km 10,078 tak, aby vyhověl UIC-GC a D4/120.
Ve stanici bude rekonstruováno sdělovací zařízení, silnoproudé rozvody a osvětlení .

Proplacené finanční prostředky

Výše dotace EU: 300 922 158,63 Kč
Veřejné zdroje ČR: 53 103 910,00 Kč
 
Celková částka: 354 026 069,00 Kč

©2020 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena