Kilometráž a značení labské vodní cesty

Programové období: 2007-2013
Region: Středočeský kraj
Evropský fond: ERDF
Operační program: 1 OP Doprava
Příjemce: ŘEDITELSTVÍ VODNÍCH CEST ČESKÉ REPUBLIKY
Registrační číslo: CZ.1.01/6.2.00/08.0077
Zahájení projektu: 12. 2. 2007
Ukončení projektu: 6. 12. 2010
Téma projektu: Doprava

Informace o projektu

Evropská osa kilometráže byla nově definována jako osa plavební dráhy a opatřena body hektometrů s příslušnými normálami v digitální podobě. Na státní hranici byl Ministerstvem dopravy ČR a Povodím Labe, s.p., stanoven a se SRN dohodnut předávací kilometr 730 na tzv. jižním patníku, kde začíná hraniční úsek řeky se státní hranicí v ose toku. V úseku státní hranice až Kunětice bude kilometráž v terénu vyznačena novými tabulemi kilometrovníků, půlkilometrovníků a hektometrovníků. Celkově se jedná o 257 ks znaků kilometrovníků, 256 ks znaků půlkilometrovníků a 1947 ks znaků hektometrovníků. Znaky kilometráže budou umístěny na břehové hraně, přednostně na levém břehu (obdobně jako stávající kilometráž) tak, aby nezasahovaly do průjezdného profilu obslužné cesty ani do průtočného profilu a zároveň byly dobře viditelné z vody. V úsecích řeky, kde paralelně vedou plavební kanály, budou osazeny pouze kilometrovníky a půlkilometrovníky. Zároveň dojde k osazení 44 ks tabulí na budovy stávajících velínů plavebních komor. Součástí projektu je také odstranění dosavadních znaků a jejich betonových základů a následné dorovnání a úprava terénu. Nová kilometráž bude zavedena do informačního systému LAVDIS, jako veřejného telematického systému v rámci RIS. V úseku Chvaletice - Přelouč bylo osazeno 9 ks plavebních znaků.

Proplacené finanční prostředky

Výše dotace EU: 41 339 216,31 Kč
Veřejné zdroje ČR: 7 295 155,00 Kč
 
Celková částka: 48 634 371,00 Kč

©2024 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena