Zkvalitnění a modernizace počátečního vzdělávání žáků střední školy prostřednictvím zpracování nových vzdělávacích programů pro gastronomické obory a příprava na jejich realizaci.

Programové období: 2007-2013
Region: Hlavní město Praha
Evropský fond: ESF
Operační program: 17 OP Praha Adaptabilita
Příjemce: Střední odborné učiliště gastronomie
Registrační číslo: CZ.2.17/3.1.00/31027
Zahájení projektu: 1. 11. 2008
Ukončení projektu: 31. 8. 2010
Téma projektu: Vzdělávání

Informace o projektu

Žadatel zajišťuje počáteční vzdělávání žáků ve střední škole. V souvislosti s probíhajícími kurikulárními změnami a se školskou reformou stojí před úkolem zpracovat nové školní vzdělávací programy (ŠVP) pro čtyři obory vzdělání zaměřené na gastronomii. Ty budou vycházet z již schválených rámcových vzdělávacích programů (RVP). Je třeba do nich začlenit aktuální požadavky trhu práce, které budou odrážet nové nároky na počáteční vzdělávání žáků pro profese v gastronomických provozech. V souvislosti se změnami probíhajícími ve vzdělávání chce žadatel zajistit i jeho další modernizaci. Té chce dosáhnout rozvojem dalšího vzdělávání pedagogů a zkvalitněním materiálních podmínek pro výuku. Součástí projektu je i získání zpětné vazby o úspěšnosti vzdělávání v prvním roce realizace.
Hlavním cílem projektu je podpořit zkvalitnění a modernizaci vzdělávání tak, aby cílová skupina zvládla co nejlépe jeho nároky. Následně pak našli její členové lepší uplatnění na trhu práce.
Projekt podpoří práci na tvorbě ŠVP,posílí motivaci pedagogických pracovníků při jejich tvorbě a ověřování, poskytne jim metodickou pomoc, podpoří jejich další vzdělávání, zlepší materiální podmínky výuky a přinese informace o výsledcích realizace v prvním roce.
Cílovou skupinou projektu jsou žáci, kteří se v počátečním vzdělávání budou připravovat na budoucí povolání na SOU gastronomie U Krbu od 1. 9. 2009; následně pak uchazeči o studium a žáci školy v dalších letech.
Hlavními výstupy projektu budou čtyři nové ŠVP, výukové CD pro vybrané oblasti vzdělávání, zkvalitněné personální a materiální podmínky pro výuku a zpětnovazební informace po prvním roce výuky podle nových ŠVP.
Všechny aktivity bude zajišťovat žadatel. Partneři nejsou do projektu zapojeni. Vzdělávání pedagogických pracovníků a testování žáků bude zajišťováno nákupem služeb u dodavatelů.
Výukové programy podle ŠVP vytvoří žadatel.
S výběrovým řízením při zajišťování aktivit se nepočítá.
Řízení projektu provede žadatel.

Proplacené finanční prostředky

Výše dotace EU: 2 716 204,23 Kč
Veřejné zdroje ČR: 471 640,00 Kč
 
Celková částka: 3 187 844,00 Kč

©2024 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena