Sběrný dvůr odpadů Prušánky

Programové období: 2007-2013
Region: Jihomoravský kraj
Evropský fond: FS
Operační program: 2 OP Životní prostředí
Příjemce: Obec PRUŠÁNKY
Registrační číslo: CZ.1.02/4.1.00/07.00333
Zahájení projektu: 4. 8. 2008
Ukončení projektu: 12. 1. 2009
Téma projektu: Životní prostředí

Informace o projektu

Záměrem Obce Prušánky bylo vybudovat sběrný dvůr odpadů v obci. Nově vybudovaný sběrný dvůr zlepší kvalitu v odpadovém hospodářství obce a bude doplňovat celý systém odděleného sběru a svozu odpadů v Prušánkách. Sběrný dvůr je navržen v prostoru bývalých skladů, které jsou v majetku obce. Menší sklad 3,8 x 6,5 m je po úpravě využit jako provozní objekt se sociálním zázemím pro obsluhu. Druhý objekt o velikosti 11,4 x 44,2 je využit jako sklad objemného odpadu. V tomto objektu byl zřízen i sklad některých druhů nebezpečných odpadů a především elektroodpadů, obecně odpadů, které je potřebné chránit před povětrnostními vlivy. Dále byly vybudovány zpevněné plochy v celém areálu sběrného dvora. Na zpevněných plochách budou umístěny velkoobjemové kontejnery pro odpady skupiny "O" a ostatní. Nebezpečné odpady budou skladovány rovněž v mobilním ekoskladu. Dále byla vybudována kanalizace, přípojka NN. Celý areál sběrného dvora byl oplocen.
Cílovými skupinami projektu jsou především občané z Prušánek (2100 obyvatel), sběrný dvůr tak umožní zintenzívnit oddělený sběr využitelných složek komunálních odpadů v regionu. Na sběrném dvoře nebudou shromažďovány stavební odpady, protože na katastru obce je zřízena deponie pro stavební odpady. Sběrný dvůr tak bude doplňovat systém odpadového hospodářství obce.
Strategií obce je (v souladu s trendy v nakládání s odpady) utlumit skládkování materiálově i energeticky využitelných odpadů. Proto se zaměřila na rozvoj odděleného sběru a třídění odpadů a jejich další využívání a recyklaci. Pro další rozvoj komfortních služeb poskytovaných občanům v odpadovém hospodářství je neexistence sběrného dvora odpadů v Prušánkách velmi omezující. Obec se rozhodla lokalizovat sběrný dvůr v lokalitě, která se jeví jako velmi výhodná z hlediska dopravní obslužnosti. Realizace projektu bude mít výrazné pozitivní dopady na životní prostředí.
Odpady budou shromažďovány v k tomu určených kontejnerech a nádobách. Nebezpečné odpady budou skladovány v mobilní sběrně eko skladu s roštovou záchytnou vanou. Veškerý provoz bude uzpůsoben tak, aby nedošlo k ohrožení životního prostředí. Pro provoz sběrného dvora bude zpracován provozní řád a havarijní plán. Tyto dokumenty budou schváleny příslušnými správními úřady. Součástí provozního řádu bude seznam přijímaných odpadů. O dovážených i odvážených odpadech bude vedena průběžná evidence dle vyhlášky MŽP č. 383/2001.
Veškeré odpady budou předávány oprávněným firmám k využití nebo odstranění. Maximální možné množství bude předáváno na využití, především to budou odděleně sbírané složky komunálních odpadů papír, sklo (bílé, barevné), plasty, nápojové kartony (tetrapack) a kovy. Rovněž budou k materiálovému využití předávány biologicky rozložitelné komunální odpady (BRKO) a dřevo. Objemný odpad bude tříděn na spalitelný a nespalitelný. U spalitelného odpadu se uvažuje s předáním na energetické využití. Z nebezpečného odpadu budou na materiálové využití předávány především akumulátory a baterie.
Sběrný dvůr bude rovněž místem zpětného odběru vyřazených elektrických a elektronických zařízení. Tyto zařízení budou skladovány na paletách ve skladu.

Dlouhodobou strategií ČR a Jihomoravského kraje vyjádřenou v Plánech odpadového hospodářství ČR a Jihomoravského kraje je zvýšení materiálového využití komunálních odpadů na 50% do roku 2010. K realizaci tohoto ambiciózního cíle je dle POH Jihomoravského kraje nutné vybudovat v obcích nad 2000 obyvatel sběrné dvory. Obec Prušánky je v seznamu těchto obcí uvedena (Směrná část POH JmK), má tedy v rámci Jihomoravského kraje jednu z nejvyšších priorit. Předkládaný projekt je tak plně v souladu s Plánem odpadového hospodářství ČR a Jihomoravského kraje. Projekt je rovněž v souladu územním plánem obce a Programem rozvoje Jihomoravského kraje.

Proplacené finanční prostředky

Výše dotace EU: 10 125 587,97 Kč
Veřejné zdroje ČR: 1 786 868,00 Kč
 
Celková částka: 11 912 456,00 Kč

©2023 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena