Evropské fondy v ČR > Programové období 2014-2020 > Metodické dokumenty > Metodika řízení programů > Př. 28 - Metodické doporučení k ukončování programového období

Př. 28 - Metodické doporučení k ukončování programového období

S blížícím se koncem programového období 2014–2020, Evropská komise, a stejně tak MMR–NOK, postupně vydali pro fázi uzavírání metodické pokyny a doporučení. S účinností od 23. 8. 2021 vydalo MMR–NOK Metodické doporučení k ukončování programového období 2014–2020, které definuje na národní úrovni společné základní činnosti, procesní postupy a lhůty, které by měly být dodržovány, aby došlo ke zdárnému uzavření programů v programovém období 2014–2020. Dále dne 14. 10. 2021 Evropská komise v úředním věstníku EU oficiálně zveřejnila Pokyny k uzavírání operačních programů určených k čerpání pomoci z Evropského fondu pro regionální rozvoj, Evropského sociálního fondu, Fondu soudržnosti a Evropského námořního a rybářského fondu (2014–2020) (ke stažení v sekci Dokumenty, Metodické dokumenty Evropské komise).

©2024 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena