Metodika řízení programů

Metodika řízení programů představuje zastřešující metodický dokument vypracovaný pro účely řízení programů spolufinancovaných z Evropských strukturálních a investičních fondů (dále též ESI fondy). Cílem Metodiky je poskytnout svým uživatelům (tedy poskytovatelům podpory z ESI fondů a jejím příjemcům) jasný a přehledný nástroj pro orientaci v metodickém prostředí v programovém období 2014-2020. Obsahuje (formou příloh) všechny dosud vydané metodické pokyny a metodická doporučení ministerstva pro místní rozvoj a ministerstva financí.

Př. 01 - Metodické pokyny pro PRV Př. 02 - Slovníček pojmů Př. 03 - Přehled relevantních nařízení, prováděcí legislativy a metodických pokynů a doporučení Př. 04 - Přehled zákonů, vyhlášek a usnesení vlády ČR Př. 05 - Metodický pokyn Zásady tvorby a používání indikátorů Př. 06 - Metodický pokyn pro evaluace Př. 07 - Metodický pokyn pro využití integrovaných nástrojů Př. 08 - Metodický pokyn pro přípravu řídící dokumentace programů Př. 09 - Metodický pokyn pro způsobilost výdajů a jejich vykazování Př. 10 - Metodické doporučení pro projekty vytvářející příjmy Př. 11 - Metodické doporučení pro oblast veřejné podpory Př. 12 - Metodický pokyn pro oblast zadávání zakázek Př. 13 - Metodický pokyn pro publicitu a komunikaci ESI fondů Př. 14 - Metodický pokyn řízení výzev, hodnocení a výběru projektů Př. 15 - Metodický pokyn finančních toků programů Př. 16 - Metodické doporučení pro implementaci finančních nástrojů Př. 17 - Metodický pokyn certifikace výdajů Př. 18 - Metodický pokyn monitorování implementace ESI fondů Př. 19 - Metodický pokyn procesů řízení a monitorování ESI fondů Př. 20 - Metodický pokyn pro řízení rizik ESI fondů Př. 21 - Metodický pokyn pro výkon kontrol Př. 22 - Metodický pokyn pro auditní činnosti Př. 23 - Metodický pokyn k revizi programů Př. 24 - Metodický pokyn k rozvoji lidských zdrojů Př. 25 - Seznam zkratek Př. 26 - Metodický pokyn veřejné podpory - monitorování Př. 27 - Metodický pokyn upravující hlášení nesrovnalostí Př. 28 - Metodické doporučení k ukončování programového období

©2024 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena