Nediskriminace

Evropská unie je společenstvím států, které sdílejí společné hodnoty. Jednou z klíčových hodnot Unie je rovnosti všech lidí. Proto Unie přijímá a rozvíjí politiky, které zefektivňují ochranu před diskriminací, a to zejména diskriminací na základě rasy, etnického původu, národnosti, pohlaví, sexuální orientace, věku, zdravotního postižení, náboženského vyznání, víry či světového názoru a napomáhají dosahování rovnosti. Tyto politiky je nutné aplikovat i při tvorbě a realizaci programů z ESI fondů.

©2024 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena