Evropské fondy v ČR > Informace o fondech > Horizontální priority

Horizontální priority

Horizontální priority jsou klíčové pro rozvoj společnosti a jdou napříč všemi oblastmi a operačními programy. Měly by být respektovány také všemi žadateli o veřejné prostředky. V programovém období 2014—2020 musejí programy a projekty dodržovat dvě horizontální priority: rovné příležitosti a nediskriminace a udržitelný rozvoj. Evropská unie považuje tato témata za své zásadní politiky a principy a jako takové se je snaží podpořit přes ESI fondu. Proto nesmějí být podpořeny projekty s negativním dopadem na životní prostředí nebo zhoršující postavení znevýhodněných skupin obyvatel.

©2024 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena