Hodnocení Strategie pro boj s podvody a korupcí v rámci čerpání fondů SSR v období 2014-2020

Cílem analýzy bylo vyhodnotit relevantnost Strategie v boji proti podvodům z hlediska obecných protikorupčních mechanismů, mezinárodních doporučení, národních metodik a porovnáním s riziky identifikovanými v oblasti korupce a podvodů v rámci programů a projektů spolufinancovaných EU.

Operační program Národní orgán pro koordinaci
Druh evaluace on-going
Tematické zaměření evaluace řízení a implementace
Rok ukončení 2018
Programové období 2014–2020
Hodnocení Strategie pracuje s pojmem podvod, který zahrnuje jeho tři základní typy -  korupci, zpronevěru aktiv a falšování výkazů. Zaměřuje se tedy na ty nesrovnalosti, které zahrnují úmysl.

Pro hodnocení Strategie byla zvolena metodika porovnání opatření v ní uvedených se zásadními pravidly, požadavky a doporučeními v oblasti boje proti korupci obecně a proti podvodům v programech a projektech spolufinancovaných EU. Jde především o vybrané metodické pokyny v rámci Jednotného metodického prostředí závazné pro všechny řídicí orgány a další subjekty implementace a resortní protikorupční programy. V rámci porovnání byl posouzen soulad či odlišnosti Strategie a těchto dokumentů z hlediska opatření pro boj proti podvodům a jejich nastavení. Nebyly analyzovány konkrétní případy podvodů. Hodnocení efektivity dopadů jednotlivých opatření bude realizováno až následně s vyšším pokrokem implementace ESIF.

Hodnocení se zaměřilo na ověření, zda opatření Strategie reflektují mezinárodní a národní požadavky a zároveň, zda jsou tyto zapracovány do dokumentů, které specificky upravují implementaci ESI fondů. Současně byla shromážděna doporučení k případné aktualizaci Strategie či dalších dokumentů regulujících riziko podvodu v ESI fondech.

©2024 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena