Občané, rovnost, práva a hodnoty

Program Občané, rovnost, práva a hodnoty je definován nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2021/692 ze dne 28. dubna 2021, a spojuje program Evropa pro občany a program Práva, rovnost, občanství (REC) z období 2014-2020.
 
Cílem nového programu je chránit a prosazovat práva a hodnoty zakotvené ve Smlouvách EU a Listině základních práv Evropské unie, mimo jiné podporou organizací občanské společnosti a podporou občanské a demokratické angažovanosti, za účelem zachování otevřené, demokratické a inkluzivní společnosti, jež je založena na zásadách právního státu.
 
Program se obsahově dále dělí do 4 tematických složek (se specfickými cíli):

  • Hodnoty Unie (ochrana a prosazování hodnoty EU)
  • Rovnost, práva a genderová rovnost (prosazování práva, zákazu diskriminace a podpora rovnosti včetně genderové rovnosti a pokračování v uplatňování hlediska genderové rovnosti a zákazu diskriminace)
  • Angažovanost a účast občanů (podpora angažovanosti a účasti občanů na demokratickém životě Unie, výměna mezi občany různých členských států a zvyšovat povědomí o jejich společné evropské historii)
  • Daphne (boj proti násilí, včetně genderově podmíněného násilí).
 
Řízení a alokace. V souladu s nařízením je program řízen pomocí víceletých (dvouročních) pracovních programů (aktuálně na roky 2021 – 2022). Ty mj. obsahují informace o plánovaných výzvách v jednotlivých složkách programu v daném období. Celková alokace na program činí dle nařízení cca 1 442 mil. EUR, z toho je směřováno:
  • cca 641 mil. EUR do složky „Hodnoty Unie“,
  • cca 354 mil. EUR do složek „Rovnost, práva a genderová rovnost“ a Daphne“,
  • cca 366 mil. EUR do složky „Angažovanost a účast občanů“
  • a 80 mil. EUR je dále připraveno na navýšení kterékoliv z uvedených složek.
 
Financování projektů. Podpořené projekty budou financovány prostřednictvím grantů. V případě složek „Rovnost, práva a genderová rovnost“ a „Daphne“ se bude jednat a granty stanované na základě plánovaného rozpočtu a propláceny na základě vykazování skutečně vynaložených prostředků. Granty budou poskytovány až do výše 90 % celkových oprávněných výdajů (bližší specifikace budou vždy uvedeny v příslušné výzvě k předkládání žádostí o grant). U složek „Hodnoty Unie“ a „Angažovanost a účast občanů“ se bude zpravidla jednat o tzv. paušální sazby jejichž výše odpovídá stanovené metodice (např. počet realizovaných akcí a počet účastníků) a bude opět uvedena v konkrétní výzvě. Paušální částky jsou nastaveny tak, že nepokryjí sto procent nákladů na projekt a kofinancování ze strany příjemce grantu je tak automaticky předpokládáno. Skutečně vynaložené výdaje ani finální míru spolufinancování pak není třeba v rámci žádostí o platbu dokládat.
 
Příbuzné programy. Spravedlnost, Erasmus+, Kreativní Evropa.

©2024 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena