Revitalizace trati Praha - Vrané nad Vltavou - Čerčany

Programové období: 2007-2013
Region: Hlavní město Praha
Evropský fond: FS
Operační program: 1 OP Doprava
Příjemce: Správa železniční dopravní cesty, státní organizace
Registrační číslo: CZ.1.01/3.1.00/15.0432
Zahájení projektu: 27. 7. 2015
Ukončení projektu: 29. 2. 2016
Téma projektu: Doprava

Informace o projektu

Předmětem záměru je revitalizace vybraných úseků regionální železniční trati č. 210 Praha - Vrané nad Vltavou - Čerčany. Stavba je situována v úsecích Týnec - Jílové u Prahy, Jílové u Prahy - Davle, Davle - odb. Skochovice, Vrané n. V. - Praha Zbraslav, Praha Zbraslav - Praha Braník. Stavba zahrnuje úpravy železničního svršku, výměnu kolejového roštu, reprofilaci odvodňovacích příkopů, sanaci kolejového lože, sanaci vybraných propustků v úsecích s upravovaným železničním svrškem, výměnu nevyhovujících konstrukcí železničních přejezdů a osvětlení ve vybraných zastávkách. Provedena bude taktéž rekonstrukce sdělovacího a zabezpečovacího zařízení, u kterého dojde k náhradě současného zařízení novou technologií (3. kategorie) umožňující dálkové řízení dopravy. V železničních stanicích Praha - Braník, Davle, Jílové u Prahy a Týnec nad Sázavou dojde k výměně několika výhybek, obnově železničního svršku i spodku včetně nástupišť. V železniční stanici Měchenice bude provedena výměna stávající výhybky. Zastávka Luka pod Medníkem projde obnovou kolejí a nástupišť. Dojde též k rekonstrukci stávajících objektů, které budou využity pro umístění nových technologických zařízení. Revitalizace železniční trati bude probíhat na drážních pozemcích - ŽST Praha Braník, ŽST Davle, zastávka Luka pod Medníkem, ŽST Jílové u Prahy a ŽST Týnec nad Sázavou v celkové délce trati 3,096 km. Podél trati je navržena souvislá kabelizace pro sdělovací zařízení. Kabely budou uloženy 3 m od osy koleje na pozemku investora SŽDC. Projekt je fázovaný. Rozdělení projektu do fáze č. 1 a fáze č. 2 bylo provedeno v souladu s rozhodnutím Komise C (2015) 2771 a metodickým dokuemntem COCOF_12-0047-02-EN. Více podrobností naleznete v přílohách č. 19 a 20.

Proplacené finanční prostředky

Výše dotace EU: 158 450 444,00 Kč
Veřejné zdroje ČR: 28 357 436,00 Kč
 
Celková částka: 186 807 880,00 Kč

©2024 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena