Rozvoj firemní kultury a měkkých dovedností zaměstnanců České národní banky

Programové období: 2007-2013
Region: Hlavní město Praha
Evropský fond: ESF
Operační program: 17 OP Praha Adaptabilita
Příjemce: ČESKÁ NÁRODNÍ BANKA
Registrační číslo: CZ.2.17/1.1.00/31123
Zahájení projektu: 1. 1. 2009
Ukončení projektu: 30. 6. 2011
Téma projektu: Zaměstnanost a sociální služby

Informace o projektu

Cílem projektu je realizace vzdělávacích kurzů zaměřených na rozvoj firemní kultury a měkkých dovedností (soft skills) pracovníků ČNB.
V současné době jsou kladeny stále větší nároky na efektivitu a kvalitu práce všech úseku a oddělení ČNB. Jednotlivé útvary ČNB mají stanoveny cíle, které vyplývají ze střednědobé koncepce banky a ty jsou průběžně hodnoceny vedením banky. Stále větší důraz je kladen na týmovou spolupráci, transparentnost, odpovědnost, účinnost a efektivnost rozhodovacích procesů, hospodárnost a efektivnost, využívání kooperace a eliminování duplicit, což jsou hodnoty, které vyplývají z Eurosystem Mission Statement. Tyto nároky vyžadují, aby si zaměstnanci osvojili nástroje pro kultivaci měkkých dovedností i vedení lidí a řízení změn. Toho chceme dosáhnout právě prostřednictvím adekvátního vzdělávání a podpory při aplikaci poznatků do praxe jednotlivých útvarů.
Zaměstnancům chceme zprostředkovat praktické dovednosti v komunikaci a prezentaci, při zvládání krizových situací, týmové spolupráci a time-managementu. Dále chceme zaměstnancům nabídnout podporu při utváření firemní kultury a podporu při vedení podřízených. Tím podpoříme jejich adaptabilitu na trhu práce i kvalitu firemní kultury organizace a profesionální přístup ke klientům.
Výstupem bude cca 290 proškolených zaměstnanců, z nichž někteří absolvují více druhů kurzů. Prostředkem je realizace celkem 18-ti dvoudenních vzdělávacích kurzů zaměřených na komunikační dovednosti, zvládání krizových situací v interakcích a teambuilding, dále pak realizace 18-ti jednodenních kurzů zaměřených na prezentační dovednosti, firemní kulturu a time-management a 150 hodin koučování vedoucích pracovníků.
Projekt bude realizován Českou národní bankou.
Žádáme o poskytnutí podpory "de minimis" pro vzdělávání cílové skupiny tohoto projektu v moderních metodách osvojování si měkkých dovedností a podpoře při vedení pracovníků.

Proplacené finanční prostředky

Výše dotace EU: 3 701 954,31 Kč
Veřejné zdroje ČR: 653 286,00 Kč
 
Celková částka: 4 355 240,00 Kč

©2024 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena