Komplexní úprava zeleně v obci Štěpánkovice

Programové období: 2007-2013
Region: Moravskoslezský kraj
Evropský fond: ERDF
Operační program: 2 OP Životní prostředí
Příjemce: Obec Štěpánkovice
Registrační číslo: CZ.1.02/6.3.00/08.01869
Zahájení projektu: 28. 9. 2008
Ukončení projektu: 19. 12. 2008
Téma projektu: Životní prostředí

Informace o projektu

V rámci projektu "Komplexní úprava zeleně v obci Štěpánkovice" byly realizovány dva logicky související celky. V první řádě šlo o obnovu a dosadbu krajinných prvků v nezastavěné části obce. V druhé řadě pak o revitalizaci sídelní zeleně v intravilánu obce.

Nezastavěná část obce (extravilán) je z majoritní části pokryt zemědělskou půdou, tvoří cca 80% všech druhů půdy vyskytujících se v katastru obce Štěpánkovice. Kvůli nedostatku přirozených přírodních bariér je značné množství polních cest rozoráváno, což má neblahý vliv na ekologickou stabilitu místního ekosystému. Díky realizaci výsadby nových alejí a ošetření, případnou dosadbou v historických alejích (VKP) bude v dotčeném území obnovena přirozená ekosystémová stabilita a díky výsadbě nových druhů přímo podpořena druhová biodiverzita i druhová bohatost.

V zastavěné části obce (intravilánu) došlo k revitalizaci sídelní zeleně v místních parcích, na dalších prostranstvích využívaných občany a v krajinném areálu hřebčína Albertovec, který je samostatnou lokalitou vzdálenou od obce cca 1 km. Obnova parkové zeleně a výsadba nových liniových pásů, které tvoří přirozené bariéry (např. hřbitov, hřiště) a větrolamy výrazně zvýší estetičnost obce i kvalitu života místních obyvatel.

Díky sloučení výsadby v zemědělské krajině i v obci došlo současně k významné podpoře biodiverzity a tedy k celkovému zlepšení funkčnosti ekosystému na katastrálním území obce, dále také k estetizaci obce a výraznému zlepšení životních podmínek místních obyvatel.

Proplacené finanční prostředky

Výše dotace EU: 465 829,65 Kč
Veřejné zdroje ČR: 82 205,00 Kč
 
Celková částka: 548 035,00 Kč

©2024 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena