Obnova rybníka Koda

Programové období: 2007-2013
Region: Středočeský kraj
Evropský fond: ERDF
Operační program: 2 OP Životní prostředí
Příjemce: Obec Tetín
Registrační číslo: CZ.1.02/6.4.00/08.02731
Zahájení projektu: 7. 11. 2009
Ukončení projektu: 30. 4. 2010
Předpokládané datum ukončení:
Téma projektu: Životní prostředí

Informace o projektu

Účelem projektu byla obnova rybníka, jež se nachází na návsi osady Koda. Rybník je napájen vyvěrajícím pramenem a byl vytvořen během 16. století jako zásobárna vody pro nedaleký, dnes již nefunkční mlýn. Stávající stav rybníka byl havarijní a výrazně tak snižoval jeho hlavní funkce - především ekologickou a vodohospodářskou ale i krajinně estetickou a historickou funkci.
 

V rámci projektu proběhlo odbahnění sedimentů, rozebrání a znovupostavení kamenné zdi na návodní líci hráze včetně vypouštěcího zařízení a rozebrání a znovupostavení břehových zdí. Kromě dalších drobných stavebních úprav byly rovněž provedeny drobné terénní úpravy na přilehlém území.

Jelikož se rybník nachází v národní přírodní rezervaci Koda v 1. zóně odstupňované ochrany přírody CHKO Český kras a zároveň v evropsky významné lokalitě Karlštejn-Koda, byl projekt věcně a časově naplánován tak, aby jeho realizací nedošlo k poškození životního prostředí chráněných druhů. Naopak lze konstatovat, že jeho realizací došlo ke zlepšení životního prostředí.

Realizace projektu podle přiložené stavební dokumentace je dle Odborného stanoviska Správy Chráněné krajinné oblasti Český kras ze dne 26. 6. 2008 n.z. 02004/CK/2008 v mimořádném zájmu ochrany přírody a krajiny na území CHKO Český kras a NPR Koda.

Význam akce pro ochranu přírody a krajiny je následující: Rybník má význam jako biotop pro přežívání a rozmnožování zvláště chráněných druhů živočichů: silně ohroženého skokana štíhlého (Rana dalmatina), ropuchy zelené (Bufo viridis) a čolka obecného (Triturus vulgarit) a ohrožené ropuchy obecné (Bufo bufo) a užovky obojkové (Natrix natrix). Havarijní stav značně omezoval, až ohrožoval, životní prostředí těchto živočichů. V případě havárie by byl tento biotop ztracen.

Rybník rovněž přispívá ke stabilizaci průtoků v Kodském potoce, kterou je podmíněno uchování cenných pěnovcových útvarů v údolnici Kodské rokle. Realizace akce nevedla ke změně vodního režimu potoka. Naopak v případě havárie nádrže vyvolané stávajícím stavem by byly pěnovcové útvary nenávratně zničeny.

Odtok z přepadu rybníka trvale zásobuje vodou mokřady na okolních pozemcích. Především se jedná o pozemek 1427/3 (výměra mokřadu 307 m2), který je majetkem obce. Z důvodů havarijního stavu rybníka - průsaků hráze - byl značně snížen průtok tímto přepadem, což mělo negativní vliv na existenci mokřadu. Realizací projektu tak došlo k obnově původního průtoku přepadem a tím pádem obnově původního rozsahu a podmínek mokřadu.

Výjimku k povolení stavby dle přiložené stavební dokumentace povolila Vláda ČR usnesením č. 227 z 1. 3. 2006. Významný vliv akce na evropsky významnou lokalitu Karlštejn-Koda byl vyloučen Správou CHKO v závazném stanovisku ze dne 5. 10. 2005 a stanovisku ze dne 10. 7. 2008.

Realizace záměru vedla ke zlepšení krajinného rázu lokality - jeho estetické složky, napomohla zvýšit ekologickou hodnotu biotopu na vodu vázaných organismů, a přispěla tak k naplnění poslání Národní přírodní rezervace Koda. Více informací o přínosech projektu pro biotop zvláště chráněných živočichů a NPR Koda celkově naleznete ve stanoviskách Správy CHKO Český kras.

Hlavním cílem projektu bylo obnovení funkcí rybníka v původním rozsahu - ekologické funkce, retenční funkce, zvýšení krajinně estetického hlediska a v neposlední řadě zachování jeho historického významu (avšak rybník již nebude sloužit jako zásobárna vody pro pohon mlýnského kola). Konkrétně se jedná o obnovení původní retenční kapacity rybníka jeho odbahněním, opravu havarijního stavu hráze a břehů a tudíž zvětšení, zkvalitnění a zachování biotopu zvláště chráněných a chráněných živočichů a přilehlých mokřadů. Rovněž tak byla docílena značná záruka stabilizace průtoku v Kodském potoce, která je nezbytná pro uchování velmi vzácných pěnovcových útvarů Kodské rokle (tyto by byly nenávratně zničeny případným protržením hráze v důsledku jejího havarijního stavu). Cílem opravy bylo v neposlední řadě zajistit bezpečnost obyvatel a turistů procházejících po zdejší značené cestě, jež byla ohrožena stávajícím havarijním stavem, a také přispět k zachování rybníka jako historického, z estetického hlediska krajinně významného prvku.

Proplacené finanční prostředky

Výše dotace EU: 728 146,55 Kč
Veřejné zdroje ČR: 128 496,00 Kč
 
Celková částka: 856 643,00 Kč

©2020 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena