Revitalizace Černého potoka a jeho přítoků v Přírodní rezervaci Černá louka - dokončení

Programové období: 2007-2013
Region: Ústecký kraj
Evropský fond: ERDF
Operační program: 2 OP Životní prostředí
Příjemce: Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky
Registrační číslo: CZ.1.02/6.4.00/08.02860
Zahájení projektu: 3. 8. 2009
Ukončení projektu: 29. 12. 2010
Téma projektu: Životní prostředí

Informace o projektu

Projekt byl zaměřen na zlepšení přírodních poměrů v přírodní rezervaciČerná louka. V minulosti byla v této lokalitě realizována meliorační opatření, jejichž součástí bylo i narovnání koryta Černého potoka a jeho přítoků a tím došlo k odvodnění horských rašelinných luk. Během projektu došlo k obnovení členitosti a stabilizace základních funkcí vodotečí, zpomalení odtoku vod, zvýšení její přirozené stabilizace a přirozeného rozvoje druhové rozmanitosti území.

Délka nových toků činí 1820 m, plocha tůní s mokřady 0,963 ha a plocha meandračního pásu je 8 ha. Celková plocha nově vytvořených nebo obnovených mokřadů s trvalými či občasnými drobnými tůňkami a tekoucí vodou je přibližně 4,3 ha.

Tři hlavní cíle tohoto revitalizačního projektu byly naplněny. V rezervaci došlo k optimalizace vodního režimu poškozeného melioračními zásahy, k zvýšení retenční schopnosti krajiny a k obnově přirozených odtokových poměrů a retenčního prostoru. Projektem byla podpořena biodiverzita lokality (druhy vázané na mokřadní biotopy) a došlo ke zlepšení krajinotvorného hlediska.

Na území bude nadále prováděn pravidelný monitoring druhů a sledování vývoje revitalizovaných toků. Migrační prostupnost toku byla prokázána na podzim při tření pstruhů. Snímek pstuha je z horní části revitalizovaného Černého potoka.

Proplacené finanční prostředky

Výše dotace EU: 6 265 945,84 Kč
Veřejné zdroje ČR: 1 105 755,00 Kč
 
Celková částka: 7 371 701,00 Kč

©2021 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena