Revitalizace slepého ramene řeky Kyjovky v k.ú. Lanžhot

Programové období: 2007-2013
Region: Jihomoravský kraj
Evropský fond: ERDF
Operační program: 2 OP Životní prostředí
Příjemce: Moravský rybářský svaz, o.s. místní organizace Lanžhot
Registrační číslo: CZ.1.02/6.2.00/08.03565
Zahájení projektu: 9. 9. 2009
Ukončení projektu: 16. 11. 2009
Téma projektu: Životní prostředí

Informace o projektu

Zájmové území se nachází na ploše rovinaté levobřežní údolní nivy řeky Kyjovky v katastrálním území města Lanžhot. Zájmová plocha se rozprostírá na hranici evropsky významné lokality NATURA - Soutok Tvrdonicko se stanovenými prioritními druhy organismů a biotopů. Zájmové území lze charakterizovat jako zanikající slepé rameno říčky Kyjovky, které je obklopeno degradovanými lučními porosty s dominancí Aster lanceolatus společně s jinými americkými taxony rodu Aster. V minulosti šlo o souvislé záplavové území, které bylo vysoce stabilní s výskytem nejrůznějších cenných mokřadních biotopů- rostlin i živočichů. Osud mokřadních biotopů je předurčen díky postupnému zazemňování slepého ramene a depresí k zániku. Stále častější vysychání mokřadů vedlo k rychlému snižování početnosti populací vyskytujících se původních druhů organismů. Aktuální stav mokřadů je tedy charakterizován vysokou mírou degradace a zabahněním, kdy hrozí v krátkodobém horizontu jejich zánik.

Proplacené finanční prostředky

Výše dotace EU: 1 391 897,95 Kč
Veřejné zdroje ČR: 245 629,00 Kč
Soukromé zdroje: 181 948,00 Kč
 
Celková částka: 1 819 475,00 Kč

©2024 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena