Zkvalitnění krajinné a ekosystémové diverzity-Mokřad-Topolov

Programové období: 2007-2013
Region: Zlínský kraj
Evropský fond: ERDF
Operační program: 2 OP Životní prostředí
Příjemce: OBEC NIVNICE
Registrační číslo: CZ.1.02/6.4.00/08.01701
Zahájení projektu: 30. 7. 2008
Ukončení projektu: 17. 12. 2008
Téma projektu: Životní prostředí

Informace o projektu

Hlavním cílem projektu bylo na navržené lokalitě vytvořit enklávu přírody blížící se přirozenému stavu, tzn. mokřadní společenstva s tůněmi doplněné hygrofilními až mezofilními lučními společenství. Navíc má stavba výrazný revitalizační efekt a bude významným ekostabilizujícím přínosem pro široké okolí.  

Projekt řeší terénní úpravy a realizaci mokřadu v lokalitě na východním okraji k. ú. Nivnice. Stavba je umístěna v neupraveném korytě žlebovitého charakteru místní vodoteče Topolov. Tato vodoteč je levostranným přítokem Korečnice (Nivničky). Dotčené pozemky jsou v současnosti vedeny i užívány jako ostatní plocha. S ohledem na charakter pozemku, terénní konfiguraci a umístění lokality, se žadatel rozhodl o přeměnu těchto ploch na mokřady, které obecně v krajinně teměř vymyzely a patří k nejvíce ohroženým biotopům.

Proplacené finanční prostředky

Výše dotace EU: 601 404,70 Kč
Veřejné zdroje ČR: 106 129,00 Kč
 
Celková částka: 707 534,00 Kč

©2024 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena