Územní plán Janské Lázně

Programové období: 2007-2013
Region: Královéhradecký kraj
Evropský fond: ERDF
Operační program: 6 Integrovaný operační program
Příjemce: Město Janské Lázně
Registrační číslo: CZ.1.06/5.3.00/05.06058
Zahájení projektu: 10. 6. 2009
Ukončení projektu: 30. 4. 2010
Téma projektu: Modernizace veřejné správy

Informace o projektu

Cílem projektu je zpracování územního plánu města Janské Lázně pro dvě katastrální území Janské Lázně a Černá hora v Krkonoších. Současný platný Směrný územní plán Janské Lázně je již překonán. Byl pořízen a schvalován na počátku sedmdesátých let minulého století (schválen radou Okresního národního výboru 24.1.1974) podle tehdy platné legislativy a za jiných podmínek. V roce 2005 byla pořízena jediná změna územního plánu, která provedla dílčí rozšíření a zkvalitnění sjezdových tratí, včetně lanových dopravních zařízení lyžařského areálu Černá hora - Janské Lázně. Předmětem žádosti je dále vypracování vyhodnocení vlivu územního plánu na udržitelný rozvoj území, posouzení vlivu územního plánu z hlediska vlivu na životní prostředí SEA a posouzení územního plánu z hlediska vlivu na evropsky významnou lokalitu či ptačí oblast soustavy NATURA 2000. Předmětem projektu (nikoli žádosti o dotaci) je úprava návrhu územního plánu na základě výsledků jednotlivých jednání a vyhotovení čistopisu.

Proplacené finanční prostředky

Výše dotace EU: 596 785,00 Kč
Veřejné zdroje ČR: 105 315,00 Kč
 
Celková částka: 702 100,00 Kč

©2024 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena