Územní plán Polička

Programové období: 2007-2013
Region: Pardubický kraj
Evropský fond: ERDF
Operační program: 6 Integrovaný operační program
Příjemce: Město Polička
Registrační číslo: CZ.1.06/5.3.00/05.05158
Zahájení projektu: 13. 12. 2007
Ukončení projektu: 14. 7. 2009
Téma projektu: Modernizace veřejné správy

Informace o projektu

Stávající územní plán sídelního útvaru Polička bude nahrazen novým územním plánem s potřebnými změnami vyvolanými revizí do současnosti platného územního plánu. Při zpracování dokumentace nahrazující územní plán sídelního útvaru města Polička se počítá se zpracováním konceptu. Cílem projektu na zpracování územního plánu města Polička je zajistit odborné práce projektanta následující od schválení zadání až po vypracování návrhu územního plánu. Zpracování územně plánovací dokumentace bude provedeno v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (dále jen stavební zákon) a v souladu s prováděcími vyhláškami k tomuto zákonu č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti a vyhlášky č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území. Aktivity projektu bude realizovat společnost Urbanistické středisko Brno, spol. s r.o. ve spolupráci s kompetentním pracovníkem žadatele.

Proplacené finanční prostředky

Výše dotace EU: 991 270,00 Kč
Veřejné zdroje ČR: 174 930,00 Kč
 
Celková částka: 1 166 200,00 Kč

©2024 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena