Územní plán Uherské Hradiště

Programové období: 2007-2013
Region: Zlínský kraj
Evropský fond: ERDF
Operační program: 6 Integrovaný operační program
Příjemce: MĚSTO UHERSKÉ HRADIŠTĚ
Registrační číslo: CZ.1.06/5.3.00/05.06046
Zahájení projektu: 17. 8. 2009
Ukončení projektu: 30. 7. 2010
Téma projektu: Modernizace veřejné správy

Informace o projektu

Obsahem a cílem projektu je zpracování nového Územního plánu Uherské Hradiště v souladu s požadavky zákona 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, a vyhlášky 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti, a to na základě odborných prací vybraného projektanta, od schválení zadání až po vypracování návrhu územního plánu. Veškeré aktivity řídí město Uherské Hradiště, jakožto pořizovatel územního plánu.
Důvodů pro tvorbu nového územního plánu je několik. V prvé řadě se dle výše citovaného zákona jedná o povinnost pro obce zřídit do konce roku 2015 nový územní plán. Výrazným impulsem pro tvorbu nového územního plánu jsou i stále narůstající návrhy občanů najeho změnu a v neposlední řadě se jedná o veřejný zájem, který vyvolává dynamický ekonomický a sociální rozvoj města Uherské Hradiště od roku 2002, od kdy platí stávající územní plán.

Proplacené finanční prostředky

Výše dotace EU: 1 357 183,00 Kč
Veřejné zdroje ČR: 239 503,00 Kč
 
Celková částka: 1 596 686,00 Kč

©2023 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena