Programové období 2021-2027 > Programy > Program Interreg Česko - Polsko

Program Interreg Česko - Polsko

Nový program bude navazovat na program Interreg V-A Česká republika - Polsko pro období 2014-2020 a bude tak pokračovat v podpoře regionálních a místních projektů připravovaných ve spolupráci partnerů z obou stran hranice s pozitivním dopadem na společné území.

 
Programové území, ležící v česko-polském pohraničí, je tvořeno regiony NUTS 3, které představuje 5 českých krajů: Liberecký, Královéhradecký, Pardubický, Olomoucký a Moravskoslezský a 6 polských podregionů (podregion je jednotka NUTS 3 v Polsku): Bielski a Rybnicki (Slezské vojvodství), Jeleniogórski a Wałbrzyski (Dolnoslezské vojvodství), Nyski a Opolski (Opolské vojvodství). Do území na polské straně dále spadají okresy (LAU1) Strzeliński (podregion Wrocławski v Dolnoslezském vojvodství) a Pszczyński (podregion Tyski ve Slezském vojvodství).

V území působí celkem 6 euroregionů, tedy územních celků, působících v příhraničních oblastech sousedních států, jako celky přeshraniční spolupráce dvou nebo více zemí, vzniklé na základě vzájemné dohody a fungující na základě vlastních stanov. V území fungují též evropská seskupení pro územní spolupráci (ESÚS) NOVUM a TRITIA.

Podporované oblasti v rámci tohoto dotačního programu obsahují následujících pět Priorit:

Priorita 1 – Integrovaný záchranný systém a životní prostředí
  • Podpora přizpůsobení se změně klimatu, prevence rizika katastrof a odolnosti vůči nim, s přihlédnutím k ekosystémovým přístupům
  • Posilování ochrany a zachování přírody, biologické rozmanitosti a zelené infrastruktury, a to i v městských oblastech, a omezování všech forem znečištění
Priorita 2 – Cestovní ruch
  • Posilování úlohy kultury a udržitelného cestovního ruchu v hospodářském rozvoji, sociálním začleňování a sociálních inovacích
Priorita 3 – Doprava
  • Rozvoj a posilování udržitelné, inteligentní a intermodální celostátní, regionální a místní mobility odolné vůči změnám klimatu, včetně lepšího přístupu k síti TEN-T a přeshraniční mobility
Priorita 4 – Spolupráce institucí a obyvatel
  • Zvýšení efektivnosti veřejné správy podporou právní a správní spolupráce a spolupráce mezi občany, aktéry občanské společnosti a orgány, zejména s cílem vyřešit právní a jiné překážky v příhraničních regionech
  • Budování vzájemné důvěry, zejména podporou akcí „people to people“
Priorita 5 – Podnikání
  • Posilování udržitelného růstu a konkurenceschopnosti malých a středních podniků a vytváření pracovních míst v malých a středních podnicích, mimo jiné pomocí produktivních investic
Detailní informace o programu jsou k dispozici na webové stránce programu na adrese: www.cz-pl.eu
 

©2024 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena