Programové období 2021-2027 > Programy > INTERREG Rakousko - Česko 2021-2027

INTERREG Rakousko - Česko 2021-2027

Program Interreg Rakousko - Česko 2021-2027 navazuje na program Interreg V-A Rakousko - Česká republika pro období 2014-2020 a pokračuje v podpoře projektů přeshraniční spolupráce. 

Programové území tvoří následující regiony NUTS-3, které vytváří rakousko-český příhraniční region. 

Česká republika: Jihomoravský kraj, Jihočeský kraj, Kraj Vysočina

Rakousko: Mostviertel-Eisenwurzen, Sankt Pölten, Waldviertel, Weinviertel, Wiener Umland-Nordteil, Wien, Innviertel, Linz-Wels, Mühlviertel, Steyr-Kirchdorf

Hlavním cílem programu je prostřednictvím realizace projektů v tematických oblastech: věda a výzkum, ochrana klimatu a životního prostředí, vzdělávání, kultura a cestovní ruch, přeshraniční správa opět podporovat udržitelnou přeshraniční spolupráci a napomáhat tak ke zlepšení ekonomické, sociální a územní integrace. Dotace projektu z EFRR je ve výši 80% celkových způsobilých výdajů. V rámci programu jsou podporovány následující oblasti (podrobně na interreg.at-cz.eu/cz/programove-obdobi-2021-2027/priority) :

1. Výzkum a inovace ​
Vytvoření a posílení platforem VaVaI, výměna know-how, podpora konkurenceschopnosti MST

2. Klima a životní prostředí
Opatření na přizpůsobení se změně klimatu, opatření ekologického vodního hospodářství, opatření zaměřená na ochranu přírody, zlepšení a ochranu biologické rozmanitosti

3. Vzdělávání, kultura a cestovní ruch
Podpora přeshraničního vzdělávání od předškolního po vysokoškolské a odborné
Opatření zaměření na posílení odolnosti odvětví cestovního ruchu a kultury, zlepšení turistické infrastruktury a digitalizace

4. Přeshraniční správa
Spolupráce a posílení institucionálních kapacit institucí, podpora projektu malého rozsahu tzv. „people-to-people“ aktivity

©2024 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena