Programové období 2021-2027 > Programy > INTERREG Rakousko - Česko 2021-2027

INTERREG Rakousko - Česko 2021-2027

Nový program bude navazovat na program Interreg V-A Rakousko - Česká republika pro období 2014-2020 a bude tak pokračovat v podpoře regionálních a místních projektů připravovaných ve spolupráci partnerů z obou stran hranice s pozitivním dopadem na společné území.

Programové území bude shodné s programovým územím v období 2014–2020. Na rakouské straně se jedná o velkou část spolkových zemí Dolní a Horní Rakousko a celou Vídeň (viz obrázek), na české straně o Jihočeský kraj, Jihomoravský kraj a Kraj Vysočina.Hlavním cílem bude prostřednictvím realizace projektů v tematických oblastech: věda a výzkum, ochrana klimatu a životního prostředí, vzdělávání, kultura a cestovní ruch, přeshraniční správa opět podporovat udržitelnou přeshraniční spolupráci a napomáhat tak ke zlepšení ekonomické, sociální a územní integrace. Oproti končícímu programovému období 2014-2020 bude v nové programovém období 2021-2027 dotace projektu z EFRR ve výši 80%. V novém programu budou podporovány následující oblasti.

1. Výzkum a inovace ​
Vytvoření a posílení platforem VaVaI, výměna know-how, podpora konkurenceschopnosti MST

2. Klima a životní prostředí
Opatření na přizpůsobení se změně klimatu, opatření ekologického vodního hospodářství, opatření zaměřená na ochranu přírody, zlepšení a ochranu biologické rozmanitosti

3. Vzdělávání, kultura a cestovní ruch
Podpora přeshraničního vzdělávání od předškolního po vysokoškolské a odborné
Opatření zaměření na posílení odolnosti odvětví cestovního ruchu a kultury, zlepšení turistické infrastruktury a digitalizace

4. Přeshraniční správa
Spolupráce a posílení institucionálních kapacit institucí, podpora projektu malého rozsahu tzv. „people-to-people“ aktivity

©2023 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena