Programové období 2021-2027 > Programy > INTERREG Bavorsko – Česko 2021–2027

INTERREG Bavorsko – Česko 2021–2027

Program navazuje na Program přeshraniční spolupráce Česká republika – Svobodný stát Bavorsko Cíl EÚS 2014–2020. Podpora je poskytována, stejně jako v minulém programovém období, projektům s pozitivním přeshraničním dopadem na území Karlovarského, Plzeňského a Jihočeského kraje a příhraniční části vládních okresů Horní Franky, Horní Falc a Dolní Bavorsko.


Program INTERREG Bavorsko – Česko 2021–2027 je zaměřen na rozvoj a posílení výzkumných a inovačních kapacit, podporu přizpůsobení se změnám klimatu a prevenci s nimi spojených rizik, posílení ochrany a zachování přírody a biodiverzity, rozšiřování společné nabídky vzdělávání, posílení úlohy kultury, přírodního dědictví a udržitelného cestovního ruchu, podporu přeshraniční spolupráce institucí a tradiční projekty setkávání lidí přes hranici (tzv. people-to-people projekty).
 
V programovém období 2021–2027 je na podporu projektů spolupráce podél česko-bavorské hranice k dispozici 99,1 mil. EUR z Evropského fondu pro regionální rozvoj. Výše uvedené oblasti podpory z Programu INTERREG Bavorsko – Česko 2021–2027 jsou rozčleněny do pěti priorit, které se dále člení na specifické cíle (dále „SC“).
 
 
Níže uvádíme přehled témat, resp. tematického zaměření aktivit, které budou v jednotlivých prioritních osách podporovány, a hlavní cílové skupiny.
Priorita 1: Výzkum a přenos znalostí
SC: Rozvoj a posilování výzkumných a inovačních kapacit a zavádění pokročilých technologií (10,7 mil. EUR)
 
Tento specifický cíl je zaměřen na síťování, vytváření strukturálních přeshraničních inovačních nabídek, usnadnění přístupu ke znalostním institucím, zavádění a zlepšování inovací v malých a středních podnicích, a tím navyšování jejich konkurenceschopnosti. Cílem je efektivnější využití synergií mezi regiony v oblasti výzkumu a inovací prostřednictvím silnějšího šíření potenciálů, kapacit a služeb a komunikací mezi klíčovými aktéry.
 
Zaměření aktivit:
 • Rozšíření a posílení výzkumných kapacit a kapacit pro přenos výsledků aplikovaného výzkumu do společností v regionech. Financování přeshraničních výzkumných projektů se zaměřením na témata důležitá pro příhraniční region v souladu s regionálními inovačními a výzkumnými strategiemi.
 • Podpora přeshraničních inovačních sítí a zprostředkovatelů pro předávání znalostí, zlepšování viditelnosti nabídek transferu znalostí a rozšiřování kapacit pro posílení přeshraniční spolupráce mezi klíčovými aktéry, jako jsou podnikatelské inkubátory, technologická centra, vědecké parky, komory, územní samospráva.
Hlavní cílové skupiny:
 • Instituce zabývající se výzkumem, vědci a pracovníci institucí zabývajících se výzkumem
 • Zprostředkovatelé/sítě (např. klastry, územní samosprávy, podnikatelské inkubátory a technologická centra, komory, vědecké parky)
 • Malé a střední podniky (vč. start-upů)
Priorita 2: Přizpůsobení se změně klimatu a ochrana životního prostředí
SC: Podpora přizpůsobení se změnám klimatu, prevence rizik spojených s katastrofami, odolnosti vůči katastrofám, se zohledněním přístupů založených na ekosystémech (11 mil. EUR)
 
V rámci tohoto specifického cíle má být podpořena schopnost adaptace a odolnost ekosystémů z hlediska dopadů změny klimatu. Kromě toho má regionální prevence rizik a odolnost vůči katastrofám prostřednictvím společných opatření pro zvládání katastrof trvale snížit dopady klimaticky podmíněných rizik.
 
Zaměření aktivit:
 • Adaptace přeshraničních ekosystémů (suchozemských i vodních) v chráněných oblastech a v kulturní krajině na změněné klimatické podmínky (například rekonstrukce lesa na smíšené lesy s místními druhy odolnějšími vůči klimatu a vůči škůdcům, přizpůsobení forem nebo metod pěstování v lesním hospodářství a zemědělství,  revitalizace rašelinišť atp.), dále pak podpora opatření vedoucích ke koordinaci a zpracování společného managementu vody za účelem umožnění koordinované reakce na sucho a přívalové srážky. např. pomocí rekultivace.
 • Vytváření a realizace společných opatření v oblasti zvládání katastrof v důsledku přírodních rizik vyvolaných klimatem jako jsou např. přívalové srážky, povodně, lesní požáry. V oblasti zvládání katastrof je zde také zahrnuto vypracování společných systémů včasného varování a spolupráce relevantních složek integrovaného záchranného systému.
Hlavní cílové skupiny:
 • Veřejní i soukromí vlastníci lesů a pozemků, rovněž nájemci
 • Subjekty z oblasti vodního hospodářství zodpovědné za regionální a lokální hospodaření s vodou
 • Instituce ochrany proti katastrofám
 • Obyvatelstvo programového území a návštěvníci programového území
SC: Ochrana životního prostředí a zachování biologické rozmanitosti a zelené infrastruktury, a to i v městských oblastech, omezování všech forem znečištění (9,7 mil. EUR)
 
Tento specifický cíl se zaměřuje na zlepšení ochrany přírody, biologické rozmanitosti a zelené infrastruktury.
 
Zaměření aktivit:
 • Podpora strategických kooperací v oblasti ochrany přírody a krajiny zaměřené například na přeshraniční management chráněných území (např. slaďování přístupů k ochraně a managementu, vytváření společných plánů péče o chráněná území, mokřady aj.). Vytváření udržitelných přístupů v oblasti ochrany životního prostředí a přírody vyžaduje podporu spolupráce mezi zemědělstvím, lesním a vodním hospodářstvím a aktéry z oblasti ochrany přírody.
 • Ochrana a zlepšování zelené infrastruktury za účelem zlepšení ekosystémových služeb a rozšiřování a propojování biotopů.
 • Přeshraniční ochrana druhů (flóry a fauny) formou koordinovaných koncepcí ochrany druhů a jejich realizací, přeshraniční monitoring a management divoce žijících živočichů (např. „konfliktních druhů“, jako je vlk, rys, vydra nebo bobr). Budou podpořena adaptačních opatření s cílem zvýšit jejich akceptaci u obyvatel, zejména u obzvláště postižených skupin jako jsou např. zemědělci. Tento typ aktivit dále zahrnuje opatření k potlačení invazivních druhů (flóry a fauny).
Hlavní cílové skupiny
 • Veřejní i soukromí vlastníci lesů a pozemků, rovněž nájemci
 • Instituce z oblasti ochrany přírody a životního prostředí
 • Obyvatelstvo programového území
Priorita 3: Vzdělávání
SC 4.2: Zvýšení kvality, inkluze, účinnosti a relevantnosti systémů vzdělávání a odborné přípravy na trhu práce za účelem získávání klíčových kompetencí včetně digitálních dovedností (17,2 mil. EUR)
 
Cílem je podpořit další rozvoj společné nabídky vzdělávání, a tím zvýšit již tak vysokou úroveň vzdělávání v česko-bavorském pohraničí. Za tímto účelem jsou zamýšleny aktivity, které rozšiřují nabídku přeshraničního vzdělávání, zaměřují se na odbourávání stávající jazykové a kulturní bariéry a posilují kompetence ve smyslu celoživotního vzdělávání.
 
Zaměření aktivit:
 • Zlepšování, rozšiřování a propojování společné nabídky formálního i neformálního vzdělávání pro děti, mládež, učně a studující; vytvoření společné nabídky jazykového vzdělávání; vývoj a realizace přeshraniční výuky a společných odborných kurzů nebo studijních programů; výměna informací a zkušeností (např. mezi aktéry v bavorském a českém vzdělávacím systému, mezi aktéry z oblasti vzdělávání a trhu práce včetně podniků poskytujících vzdělávání, poskytovateli neformálního vzdělávání); společné profesní vzdělávání (společné duální vzdělávací programy, stáže, praxe ve firmách); vývoj společných konceptů a realizace neformálního vzdělávání např. v oblasti sportu, hudby, životního prostředí.
 • Podpora společné nabídky neformálního vzdělávání pro dospělé v oblastech environmentálního vzdělávání a získávání společenských nebo sociokulturních kompetencí.
Hlavní cílové skupiny
 • Obyvatelé programového území
 • Děti, mládež, učni a studující
 • Pedagogové
Priorita 4: Kultura a udržitelný cestovní ruch
 
SC: Posilování úlohy kultury a udržitelného cestovního ruchu v hospodářském rozvoji, sociálním začleňování a sociálních inovacích (32,3 mil. EUR)
 
V tomto cíli má být zachována a zpřístupněna společná kulturní a přírodní oblast s jedinečnými pohořími, bohatým kulturním a městským dědictvím i tradičními léčivými lázněmi. Toho by mělo být dosaženo prostřednictvím přeshraničně koordinovaných činností, které zhodnocují přírodní a kulturní dědictví, podporují společné strategie cestovního ruchu a společné priority. Aktivity musí mít konkrétní souvislost s turistickými segmenty přírodní a aktivní turistiky, zdravotní a wellness turistiky nebo kulturní turistiky a mají být dostupné také pro znevýhodněné skupiny obyvatel.
 
Zaměření aktivit:
 • Rozšíření a propojení stávající nabídky cestovního ruchu o nabídky zaměřené na aktivní dovolenou, zdravotní a kulturní turistiku (např. turistické zhodnocení míst společného přírodního a kulturního dědictví pro udržitelný cestovní ruch v pohraničí, podpora rozvoje turistické infrastruktury v oblasti přírodní a aktivní turistiky ve formě cyklostezek, pěších tras atd. a využívání moderních technologií a digitálních formátů.
 • Podpora koordinace služeb mobility pro turisty, především koordinace služeb v oblasti veřejné osobní hromadné dopravy pro účely přeshraničního zpřístupnění turistických destinací (např. přeshraniční autobusové linky, rozvoj příhraničních cyklobusů, nabídky pro turisty v oblasti elektromobility).
 • Podpora koordinace a úzké spolupráce poskytovatelů služeb cestovního ruchu s cílem společně a udržitelně rozvíjet turistický region prostřednictvím přeshraničního propojení stávajících nabídek cestovního ruchu, vývoje nových nabídek, destinačního managementu a marketingu cestovního ruchu.
Hlavní cílové skupiny
 • Obyvatelstvo programového území
 • Návštěvníci programového území
Priorita 5: Lepší správa spolupráce

SC: Zvýšení účinnosti veřejné správy podporou právní a správní spolupráce a spolupráce mezi občany, aktéry občanské společnosti a orgány, zejména s cílem vyřešit právní a jiné překážky v příhraničních regionech (6,7 mil. EUR)
 
Cílem podpory tohoto specifického cíle je zintenzivnění koordinace, harmonizace a přeshraniční integrace služeb, standardů, plánování a aktivit struktur veřejné správy a poskytovatelů veřejných služeb na obou stranách hranice (institucionální spolupráce), především oblasti služeb veřejného zájmu a lokální dopravy. Dále má být dosaženo zintenzivnění sociální a interkulturní výměny s hlavním cílem stabilní integrace a posílení společné identity (především spolupráce na lokální úrovni).
 
Zaměření aktivit:
 • Vytváření kapacit pro přeshraniční spolupráci institucí veřejné správy a poskytovatelů veřejných služeb za účelem udržitelného zvýšení efektivity uvedených institucí (např. prostřednictvím výměny příkladů dobré praxe nebo výměnných programů). Kromě vytváření kapacit pro spolupráci má být také posíleno povědomí o této spolupráci u veřejnosti.
 • Odbourávání právních, administrativních a sociokulturních překážek např. trhu práce, v oblastech přeshraničních veřejných služeb a nabídek (záchranné složky, veřejná osobní doprava, aj.) a v dalších relevantních oblastech.
 • Podpora a vytváření sítí a platforem, které nejsou obsaženy v prioritách 1-4, spojují přeshraniční úsilí v určitých tematických oblastech a propojují příslušné zapojené aktéry za účelem dosažení lepší koordinace a vyšší efektivity jednotlivých opatření přeshraniční spolupráce.
Hlavní cílové skupiny
 • Obyvatelé programového území
 • Veřejné a soukromé instituce, především orgány veřejné správy, územní korporace, instituce z oblasti veřejných služeb
 • Složky integrovaného záchranného systému
 • Zájmová sdružení
 • Organizace trhu práce
 • Neziskové organizace
 • Euroregiony
SC: Budování vzájemné důvěry, zejména podporou vzájemného setkávání lidí (11,5 mil. EUR)
 
V rámci tohoto specifického cíle budou podporována opatření přispívající k posílení porozumění a společné identity a prostřednictvím toho k vytváření vzájemné důvěry mezi obyvateli pohraničí.
 
Zaměření aktivit:
 • Spolupráce mezi občany a institucemi v rámci takzvaných projektů people-to-people. V popředí stojí setkávání obyvatel z obou stran hranice za účelem lepšího poznání a porozumění sousedům z druhé strany hranice a jejich sociokulturnímu zázemí. Oproti typům aktivit podporovaným v ostatních specifických cílech Programu zde tematický důvod setkávání hraje podřízenou roli a není stanoven.
Hlavní cílové skupiny
 • Obyvatelstvo
 • Veřejné a soukromé instituce
V programu INTERREG Bavorsko – Česko 2021–2027 nadále platí obecné podmínky podpory jako princip vedoucího partnera, naplnění podmínek přeshraniční spolupráce a prokazatelný pozitivní přeshraniční dopad na dotační území po obou stranách hranice. Oproti končícímu programovému období 2014–2020 bude v novém programovém období 2021–2027 dotace projektu z EFRR ve výši 80 %.

Podrobnější informace o programu naleznete na webu https://www.by-cz.eu/cs/

  Nebyly nalezeny žádné výzvy.

©2024 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena