Indikátory spokojenosti a vnímání korupce v ESIF za rok 2016

V období 11/2016 – 02/2017 proběhlo hodnocení Indikátorů spokojenosti a vnímání korupce v ESIF za rok 2016. Cílem projektu bylo zjistit hodnoty indikátorů spokojenosti relevantních aktérů zapojených do implementace ESI fondů v roce 2016. Tato aktivita probíhá podle Evaluačního plánu NOK každoročně od roku 2014, kdy byla definována metodologie šetření a zjištěny výchozí hodnoty (baseline) jednotlivých výsledkových indikátorů OP Technická pomoc.

Operační program Národní orgán pro koordinaci
Druh evaluace on-going
Tematické zaměření evaluace indikátory
Rok ukončení 2017
Programové období 2014–2020
Kromě otázek směřujících k získání dat pro výpočet jednotlivých indikátorů letos dotazníky obsahovaly i otázky zaměřené na vnímání korupce v ESI fondech; závěry obsahuje samostatná zpráva.

Hodnoty indikátorů spokojenosti byly vypočteny z dat sbíraných formou on-line dotazníkových šetření. Dotazníky byly oproti metodice z roku 2014 aktualizovány pro programové období 2014–2020 a před jejich spuštěním proběhla podrobná pilotáž prostřednictvím 40 rozhovorů s respondenty. Celkem bylo připraveno a vyhodnoceno 6 dotazníků určených pro různé skupiny respondentů (zaměstnanci implementační struktury; žadatelé o podporu; členové pracovních skupin a pracovníci placení z OP TP).

Dotazníky obsahovaly také otázky sloužící k měření vnímání korupce v ESIF a porovnání tohoto vnímání mezi jednotlivými zainteresovanými stranami v rámci ESI fondů (tedy zaměstnanci implementační struktury, žadateli, členy pracovních skupin a osobami podílejícími se na řízení). Výsledky výzkumného šetření umožňují nepřímo ověřit funkčnost zavedených protikorupčních opatření pomocí identifikace rizikových oblastí výskytu korupce v rámci implementace ESI fondů a budou vstupním podkladem pro další připravované hodnocení v této oblasti. V rámci projektu vznikla Metodologie měření vnímání korupce v rámci ESIF, kterou naleznete v průběžné zprávě.
 

©2023 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena