Rozvoj zaměstnanců společnosti Zepris s.r.o.

Programové období: 2007-2013
Region: Hlavní město Praha
Evropský fond: ESF
Operační program: 17 OP Praha Adaptabilita
Příjemce: ZEPRIS s.r.o.
Registrační číslo: CZ.2.17/1.1.00/32643
Zahájení projektu: 1. 2. 2010
Ukončení projektu: 28. 2. 2011
Téma projektu: Zaměstnanost a sociální služby

Informace o projektu

Tento projekt je zaměřen na rozšíření současných dovedností a prohloubení kvalifikace zaměstnanců společnosti ZEPRIS s.r.o. Potřebnost tohoto projektu vychází z nutnosti pružně reagovat na sílící konkurenci, rostoucí tlak na zaměstnance a do této doby málo rozvíjené dovednosti klíčových zaměstnanců. Nutnost projektu dále vychází ze dvou zdrojů:
- z provedeného šetření ze strany zaměstnanců, tzn. zmapování potřeb a požadavků na budoucí rozvoj, zmapování spokojenosti a nedostatků, které vidí ve své profesi /celé společnosti
- z analýzy cílů společnosti, slabých a silných stránek řízení a následných opatření
Cílovou skupinu tohoto projektu tvoří zaměstnanci žadatele. Z hlediska struktury zasáhne vzdělávací program klíčové pražské pracovníky pracující na vedoucích pozicích střední a základní úrovně (stavbyvedoucí, mistři, vedoucí pracovních skupin), pracovníky v administrativě a pracovníky v dělnických profesích. Blíže jsou cílové skupiny popsány v části popis cílových skupin.
Hlavní cíle projektu:
- zvýšení znalostní a vzdělanostní úrovně zaměstnanců
- zvýšení kvalifikace, produktivity a odbornosti zaměstnanců
- zlepšení řízení a vedení společnosti
- podpora loajality zaměstnanců k firmě
- zvýšení profesionality pracovníků a celé společnosti
Konkrétním výstupem projektu je proškolení celkem 43 osob.
Tyto cíle budou dosaženy díky komplexnímu vzdělávacímu programu pro vybrané zaměstnance realizovaného formou rozvojových a tréninkových programů. Realizace projektu bude vycházet z konkrétně zmapovaných potřeb daných zaměstnanců a speciálně navržených vzdělávacích programů. Organizačně bude za projekt zodpovídat projektový tým složený ze zaměstnanců žadatele. Realizace jednotlivých klíčových aktivit bude zajištěna dodavatelsky. Na dodavatele, který bude tuto službu komplexně realizovat , bude 1. měsíc realizace projektu vyhlášeno výběrové řízení.

Proplacené finanční prostředky

Výše dotace EU: 1 488 319,58 Kč
Veřejné zdroje ČR: 262 644,00 Kč
 
Celková částka: 1 750 964,00 Kč

©2024 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena