Obnova a údržba hrázových porostů rybníků v majetku Města Třeboň

Programové období: 2007-2013
Region: Jihočeský kraj
Evropský fond: ERDF
Operační program: 2 OP Životní prostředí
Příjemce: Město Třeboň
Registrační číslo: CZ.1.02/6.3.00/08.02772
Zahájení projektu: 6. 10. 2009
Ukončení projektu: 24. 5. 2011
Téma projektu: Životní prostředí

Informace o projektu

Hrázové porosty jihočeských rybníků patří mezi prvky této oblasti a jejich jedinečnost i výjimečnost velkou měrou přispěly k vyhlášení Chráněné krajinné oblasti Třeboňsko Biosferickou rezervací. Porosty jsou tvořeny mnoha druhy dřevin, ale vysoce mezi nimi převládají duby. A právě duby jsou hlavním cílem všech realizovaných revitalizací na třeboňských hrázích.Porosty na hrázích rybníků jsou uměle vysazené a proto také vyžadují průběžnou péči. Jejich současný stav je zhoršený nejen civilizačnímitlaky, ale velkou měrou také velmi rozšířenou chorobou dubů, tracheomykózou. Důsledkem je pak poškozený, oslabený nebo odumírající dub. Cílem všech navržených zásahů je zajištění stabilních perspektivních hrázových porostů, který zabezpečí i jejich dlouhodobou obnovu. Budou provedeny individuální výchovné, zdravotní a bezpečnostní zásahy, jež řeší aktuální problémy jednotlivých ošetřovaných stromů. Následují preventivní opatření, zabraňující možnému mechanickému poškozování stromů technikou proobhospodařování rybníků. Současně je brán zřetel na lidskou návštěvnost hrází, takže je zajištěna jejich pasivní bezpečnost. Oslabené a nemocné stromy jsou zredukovány nebo posíleny regeneračním řezem a odumírající upraveny tak, aby mohly dále bezpečně plnit biologické i estetické funkce. Nakonec je provedeno doplnění nových stromů na uvolněná stanoviště.

Proplacené finanční prostředky

Výše dotace EU: 1 406 680,92 Kč
Veřejné zdroje ČR: 248 237,00 Kč
 
Celková částka: 1 654 918,00 Kč

©2023 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena