Úprava vodoteče a okolí mezi ulicemi Rozkošská a Havlíčkova

Programové období: 2007-2013
Region: Kraj Vysočina
Evropský fond: ERDF
Operační program: 2 OP Životní prostředí
Příjemce: MĚSTO HAVLÍČKŮV BROD
Registrační číslo: CZ.1.02/6.4.00/08.01643
Zahájení projektu: 12. 2. 2009
Ukončení projektu: 8. 9. 2009
Téma projektu: Životní prostředí

Informace o projektu

Záměr řešil úpravu v minulosti nevhodně regulovaného koryta bezejmenného pravostranného přítoku řeky Sázavy (ř.km 161,3 vtok) v úseku mezi ulicemi Rozkošská a Havlíčkova v Havlíčkově Brodě do koryta přírodě blízkého typu s dostatečnou kapacitou, a tovčetně dotčených pozemků. Projekt obsahoval úpravu koryta a jeho zkapacitnění pro průchod povodňových vln přírodě blízkým způsobem, snížení vodní a půdní eroze, výsadbu veřejné zeleně, pochoznou komunikaci s přemostěním, propustek, veřejné osvětlení.

Proplacené finanční prostředky

Výše dotace EU: 1 493 792,55 Kč
Veřejné zdroje ČR: 263 610,00 Kč
 
Celková částka: 1 757 403,00 Kč

©2024 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena