SCIENCE LEARNING CENTER LIBEREC

Programové období: 2007-2013
Region: Liberecký kraj
Evropský fond: ERDF
Operační program: 5 OP Výzkum a vývoj pro inovace
Příjemce: IQLANDIA, o.p.s.
Registrační číslo: CZ.1.05/3.2.00/09.0158
Zahájení projektu: 1. 1. 2012
Ukončení projektu: 31. 3. 2014
Téma projektu: Výzkum

Informace o projektu

Navržené aktivity SCIENCE LEARNING CENTRA LIBEREC vychází z úspěšného konceptu provozování libereckého science centra iQpark. Předkladatel projekt tímto zúročuje získané zkušenosti a dovednosti z provozování iQparku a kvantitativně i kvalitativně navrhuje rozšířit současnou infrastrukturu s cílem uspokojit silně vzrůstající poptávku po jeho službách. Realizací níže uvedených aktivit bude plánované centrum odpovídat světovým standardům a upevní si tak svou dominantní pozici v rámci České republiky. Expozice SCIENCE LEARNING CENTRA LIBEREC budou rozděleny podle volných tematických celků - všemi částmi se budou prolínat horizontální témata Udržitelný rozvoj (v nejširším významu s důrazem na dlouhodobě udržitelné využívání přírodních zdrojů);praktické využití a aplikace demonstrovaných principů; moderní technologie; vazba na české prostředí a výzkum realizovaný na TUL. Návštěvníci by měli díky návštěvě jednotlivých expozic získat nejen přehledové informace o vybraných oblastech přírodních věd a demonstrovaných jevech, ale i o vlivu daného odvětví na různé aspekty lidského života a na celé životní prostředí. Jednotlivé expozice obsahují ucelené soubory interaktivních exponátů doplněné o graficky názorně zpracované doplňující informace, ukázky praktického využití a také jsou zde přístupné hlubší doplňující údaje. Na výstavní ploše budou umístěny střídavě hravější exponáty a složitější demonstrace vyžadující větší míru soustředěnosti a porozumění tak, aby expozice byly lákavé prorůzně znalostně a dovednostně vybavené návštěvníky. Různé věkové a zájmové skupiny návštěvníků si tak najdou své exponáty ve všech připravovaných prostorách. Každá expozice bude mít svého odborného garanta. Úkolem garantů bude dohlížet na věcnou správnost připravovaných exponátů a jejich soulad s nejnovějšími poznatky v daném oboru. Zároveň budou garanti expozic konzultanty doprovodných materiálů a vysvětlujících textů k exponátům a expozicím.

Proplacené finanční prostředky

Výše dotace EU: 291 965 018,00 Kč
Veřejné zdroje ČR: 51 523 238,00 Kč
 
Celková částka: 343 488 256,00 Kč

©2022 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena