Modernizace a obnova přístrojového vybavení traumatologického centra Nemocnice České Budějovice

Programové období: 2007-2013
Region: Jihočeský kraj
Evropský fond: ERDF
Operační program: 6 Integrovaný operační program
Příjemce: Nemocnice České Budějovice, a.s.
Registrační číslo: CZ.1.06/3.2.01/01.00079
Zahájení projektu: 1. 4. 2009
Ukončení projektu: 31. 12. 2009
Téma projektu: Integrovaný záchranný systém

Informace o projektu

Modernizace, obnova a pořízení nových zdravotnických prostředků, jejich sestav a příslušenství v rámci projektu Nemocnice České Budějovice se zaměřuje na zvýšení úrovně standardu vybavenosti jejího traumacentra. Výstupem projektu je pořízení kompletně vybavených transportních a resuscitačních lůžek pro děti a dospělé s přístroji pro monitorování, podporu a udržení vitálních funkcí, zlepšení vybavenosti diagnostického komplexu urgentního příjmu a zejména obnova technického zázemí, technologií a vybavení operačních sálů. Přínosem realizace projektu bude zvýšení kvality vybavenosti a tím zlepšení podmínek pro zajišťování specializované péče o dětské i dospělé pacienty se závažnými poraněními, kteří jsou často přivážení do TC Nemocnice Č.Budějovice v bezprostředním ohrožení života. Projekt je obnovou, modernizací a rozšířením stávajícího vybavení TC Nemocnice Č.Budějovice v rozsahu daném 1.Výzvou MZd, přínosem pro oblast prvního kontaktu s pacientem (urgentní příjem), resuscitace a akutní péče, v oblasti zobrazovacích diagnostických metod a chirurgické péče. TC Nemocnice Č.Budějovice zajišťuje komplexní péči o pacienty Jihočeského kraje se závažnými poraněními.Cíle a výstupy předkládaného projektu jsou v souladu s Programem rozvoje Jihočeského kraje, koncepcí traumatologické péče ČR; reflektují trendy potřebnosti péče o pacienty se závažnými poraněními ve spádové oblasti a v rámci ní postavení a možnosti Nemocnice Č.Budějovice. Cíle a výstupy projektu také naplňující cíle oblasti 3.2IOP, prioritní osy 3IOP i cíle Integrovaného operačního programu, vzájemně se potencují také s výstupy oblasti intervence 3.4IOP. Realizace projektu bude mít pozitivní dopad na celou cílovou skupinu (tj. obyvatele měst i vesnic spádové oblasti, což nelze v žádosti Benefit - část horizontální kritéria, vyznačit); v rámci indikátoru projektu úrovně standardu vybavenosti je cílem dosáhnout 78,2% vůči stávajícím 68,8% (průměry dosažených indikátorů pro část TC pro dospělé a DTC) - viz.příl.č.20.

Proplacené finanční prostředky

Výše dotace EU: 58 815 762,00 Kč
Veřejné zdroje ČR: 10 379 253,00 Kč
 
Celková částka: 69 195 015,00 Kč

©2024 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena