Územní plán Manětín

Programové období: 2007-2013
Region: Plzeňský kraj
Evropský fond: ERDF
Operační program: 6 Integrovaný operační program
Příjemce: Město Manětín
Registrační číslo: CZ.1.06/5.3.00/17.08506
Zahájení projektu: 21. 12. 2011
Ukončení projektu: 30. 8. 2013
Předpokládané datum ukončení:
Téma projektu: Modernizace veřejné správy

Informace o projektu

Předmětem projektu je zpracování nového územního plánu města Manětín, které má v současné
době územní plán sídelního útvaru, jenž řeší pouze místní část Manětín v rozsahu
zastavěného území a zastavitelných ploch. Tento územní plán má stavebním zákonem omezenou dobu platnosti do 31.12.2015.
V rámci jeho nového zpracování se zpracovává celé správní území města Manětín - byly již předány fáze doplňkových P+R, návrhu zadání a konceptu s vyhodnocením vlivů (SEA) pořizovateli k projednání. Také bylazažádána a schválena dotace na zpracování konceptu a vyhodnocení vlivů z dotačního titulu Plzeňského kraje.
Projekt proto zahrnuje: zpracování návrhu územního plánu k veřejnému projednání (změna postupu po novele stavebního zákona). Cílem projektu je zajistit odborné práce projektanta následující po výběru varianty na vypracování návrhu územního plánu.
ÚP je základním dokumentem ve smyslu stavebního zákona a je nezbytným dokumentem pro budoucí rozvoj území města.

Proplacené finanční prostředky

Výše dotace EU: 204 000,00 Kč
Veřejné zdroje ČR: 36 000,00 Kč
 
Celková částka: 240 000,00 Kč

©2020 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena