Veřejná podpora

Veřejnou podporou se rozumí každá podpora poskytnutá v jakékoli formě státem nebo ze státních prostředků, která narušuje nebo může narušit hospodářskou soutěž tím, že zvýhodňuje určité podniky nebo určitá odvětví výroby a pokud ovlivňuje obchod mezi členskými státy. Za státní prostředky se na základě judikatury ES považují i ostatní veřejné zdroje. V záložce Veřejná podpora naleznete informace o znacích veřejné podpory a podmínkách poskytnutí veřejné podpory.

Dokumenty

©2024 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena