Programové období 2021-2027 > Programy > Program přeshraniční spolupráce Interreg Slovensko - Česko 2021 - 2027

Program přeshraniční spolupráce Interreg Slovensko - Česko 2021 - 2027

Nový program spolupráce bude navazovat na program Interreg V-A SK-CZ. Budou zachovány současné řídicí a kontrolní struktury, které zajistí efektivní a cíleně orientované přidělování dotačních prostředků Evropské územní spolupráce pro období 2021 – 2027.


Rozpočet programu

Oproti končícímu programovému období 2014-2020 bude v novém programovém období 2021-2027 dotace projektu z EFRR ve výši 80%. Celkový rozpočet programu je 106 654 496 EUR, z toho 85 323 597 EUR činí příspěvek z Evropského fondu pro regionální rozvoj.


Územní vymezeníProgramové území umožní podporu pro projekty s pozitivním přeshraničním dopadem v Jihomoravském, Zlínském a Moravskoslezském kraji na české straně a v Trnavském, Trenčianském a Žilinském kraji na slovenské straně.
 

Zaměření programu

Hlavním cílem programu bude prostřednictvím realizace podporovat udržitelnou přeshraniční spolupráci a napomáhat tak ke zlepšení ekonomické, sociální a územní integrace. V novém programu budou podporovány následující oblasti:


1.      Životní prostředí

  • podpora přizpůsobování se změně klimatu a předcházení rizikům katastrof, jakož i odolnosti, s přihlédnutím k ekosystémovým přístupům.
  • posílení ochrany a zachování přírody, biologické rozmanitosti a zelené infrastruktury, a to i v městských oblastech, a snížení všech forem znečištění

2.      Vzdělávání

  • Zlepšení rovného přístupu k inkluzivním a kvalitním službám v oblasti vzdělávání, odborné přípravy a celoživotního učení prostřednictvím rozvoje dostupné infrastruktury, včetně posílení odolnosti pro dálkové a online vzdělávání a odbornou přípravu

3.      Kultura a cestovní ruch

  • posílení úlohy kultury a udržitelného cestovního ruchu v hospodářském rozvoji, sociálním začlenění a sociálních inovacích.

4.      Institucionální spolupráce

  • zlepšení účinnosti veřejné správy podporou právní a správní spolupráce a spolupráce mezi občany, subjekty občanské společnosti a institucemi, zejména s ohledem na řešení právních a jiných překážek v příhraničních regionech

5.      Místní iniciativy - Fond malých projektů

  • budování vzájemné důvěry, zejména podporou akcí „lidé lidem“
 
Podrobné informace o programu naleznete na webu: www.sk-cz.eu/sk/program-2014-2020/program-2021-2027.

    Nebyly nalezeny žádné výzvy.

©2023 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena