Programové období 2021-2027 > Programy > Operační program Doprava 2021-2027

Operační program Doprava 2021-2027

Základním výchozím dokumentem pro tvorbu Operačního programu Doprava 2021–2027 je Národní koncepce realizace politiky soudržnosti v ČR po roce 2020. Jako strategický cíl si v této koncepci Česká republika vytyčila „Efektivní dostupnou a k životnímu prostředí šetrnou dopravu“. Pro Českou republiku je jednoznačnou prioritou rozvoj páteřní, příměstské a městské dopravní infrastruktury a udržitelné dopravy, což umožní lepší propojení mezi regiony a mezi Českou republikou a ostatními státy EU.

Operační program Doprava 2021–2027 bude mít tři věcné priority a čtvrtá priorita je určena pro Technickou pomoc:

Priorita 1 – Evropská, celostátní a regionální mobilita v silniční a železniční dopravě
Priorita 2 – Celostátní a regionální mobilita v silniční dopravě
Priorita 3 – Udržitelná městská mobilita a alternativní paliva
Priorita 4 – Technická pomoc

©2023 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena