Hodnocení plnění cílů Koncepce JMP a Zjišťování naplnění indikátorů spokojenosti

Cílem hodnocení bylo zjistit první zpětnou vazbu od žadatelů i řídicích orgánů na počátek implementace programového období 2014–2020 a zjištění aktuální míry spokojenosti jednotlivých indikátorů stanovených v rámci Operačního programu Technická pomoc.

Operační program Národní orgán pro koordinaci
Druh evaluace on-going
Tematické zaměření evaluace indikátory; monitorovací systém; partnerství; řízení a implementace; 2014+
Rok ukončení 2016
Programové období 2014–2020
Klíčovými tématy zpětné vazby na implementaci byla spokojenost s informačním systémem MS2014+ (z pohledu žadatelů i interních uživatelů – tzn. zástupců implementační struktury), sjednocování pravidel a metodické dokumenty, příprava a podání žádosti o podporu; příprava výzev, komunikace mezi žadateli a řídícími orgány, a fungování pracovních skupin. Hodnocení spokojenosti zaměstnanců placených z OP TP se týkalo podmínek pro práci a personální politiky. Sběr dat pro hodnocení proběhl v průběhu října a listopadu 2015 formou on-line dotazníkového šetření mezi žadateli a zaměstnanci řídicích orgánů a MMR, dále pak formou skupinových diskusí se zaměstnanci řídicích orgánů; a hloubkových rozhovorů s žadateli.

Děkujeme všem respondentům za účast na dotazníkovém šetření a spolupráci při rozhovorech.

V případě jakýchkoliv dotazů k provedenému hodnocení se můžete obrátit na garanta evaluace Janu Chladnou (jana.chladna@mmr.cz) nebo na obecnou adresu EJ NOK evaluace@mmr.cz.

©2023 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena