Programové období 2021-2027 > Programy > INTERREG EUROPE (2021-2027)

INTERREG EUROPE (2021-2027)

Cíl programu
Zlepšit implementaci regionálních rozvojových politik, včetně programů Investice pro růst a zaměstnanost

Území programu
Všechny státy EU + Švýcarsko a Norsko

Tematické zaměření programu
Jediná priorita programu: Lepší správní/institucionální spolupráce
Umožní projektům realizovat aktivity zaměřené na posilování institucionální kapacity a výměnu dobrých praxí mezi subjekty zapojených do realizace regionální politiky, ve všech oblastech odpovídajících tematickému zaměření kohezní politiky.

80% alokace programu je určena na tyto tematické oblasti:

Cíl politiky 1: Inteligentnější Evropa

 • Posilování výzkumných a inovačních kapacit a pokročilých technologií
 • Digitalizace
 • Konkurenceschopnost malých a středních podniků
 • Rozvoj dovedností pro inteligentní specializaci
Cíl politiky 2: Zelenější Evropa
 • Energetická účinnost a podpora energie z obnovitelných zdrojů
 • Rozvoj inteligentních energetických systémů
 • Prevence rizik a přizpůsobení se změně klimatu
 • Udržitelné nakládání s vodou
 • Oběhové hospodářství
 • Ochrana biodiverzity
 • Podpora udržitelné multimodální městské mobility
Cíl politiky 4: Sociálnější Evropa
 • Rozvoj sociální ekonomiky a inkluze trhů práce
 • Odolnost systémů zdravotní péče
 • Udržitelný cestovní ruch a kultura
20% alokace programu na tyto tematické oblasti:

Cíl politiky 3: Propojenější Evropa
 • Rozvoj inteligentní a intermodální sítě TEN-T
 • Rozvoj inteligentní a intermodální celostátní, regionální a místní mobility včetně napojení na sítě TEN-T
Cíl politiky 4: Sociálnější Evropa
 • inkluzivní, moderní a odolné vzdělávání
 • Podpora začlenění znevýhodněných skupin obyvatelstva včetně migrantů
Cíl politiky 5: Evropa blíže občanům
 • podpora integrovaného a inkluzivního sociálního, hospodářského a environmentálního rozvoje, kultury, přírodního dědictví, udržitelného cestovního ruchu a bezpečnosti v městských oblastech
 • podpory integrovaného a inkluzivního sociálního, hospodářského a environmentálního místního rozvoje, kultury, přírodního dědictví, udržitelného cestovního ruchu a bezpečnosti v jiných než městských oblastech
 
Podporované aktivity

Projekty
Jedná se o „měkké“ projekty zaměřené na posilování kapacit, výměnu zkušeností, přenos dobrých praxí a inovativních řešení, kterých se musí účastni partneři, alespoň ze 3 států.

Typické projektové aktivity
Konference, workshopy, příprava strategií, akčních plánů a postupů, doporučení studijní návštěvy, školení, pilotní investice. 

Délka projektu a financování
Typický projekt trvá 4 roky.

Spolufinancování pro veřejné a veřejnoprávní subjekty 80% z programu
Spolufinancování pro soukromé neziskové subjekty 70% z programu
Národní spolufinancování v ČR až 10% ze státního rozpočtu
 
Platformy
Jedná se o nástroj, který napomáhá sdílení dobré praxe, sdílení dobrých zkušeností a kapitalizaci výsledků pro subjekty zapojené do realizace politik regionálního rozvoje. Platformy poskytují aktuální informace z různých tematických oblastí pro politická rozhodnutí a poskytují podporu pro jejich následnou implementaci. 
 
Harmonogram výzev
 • 1. výzva 5. dubna - 31. května 2022
 • 2.výzva programu trvá od 15. března do 9. června 2023.

  Nebyly nalezeny žádné výzvy.

©2024 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena